Het 5 stappenplan

Indien u kiest voor het begeleidingstraject door MARC bouwadvies dan worden er een aantal stappen gevolgd.

Stap 1: inventarisatie stukken

Het begeleidingstraject start met een inventarisatie van de beschikbare stukken. Indien blijkt dat er aanvullende informatie nodig is, zal er contact volgen over het aanvragen van deze gegevens. Het is belangrijk om de juiste gegevens beschikbaar te hebben.

Stap 2: kennismakingsgesprek en doornemen stukken en processen

Na de inventarisatie wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismaking. Dit is een afspraak bij u thuis. Tijdens het gesprek wordt aandacht besteed aan een aantal onderwerpen. De huidige rapportage(s) worden op hoofdlijnen doorlopen. Het kan voorkomen dat er vragen zijn over hoe en waar bepaalde versterkingsmaatregelen worden aangebracht en wat de eventuele bijkomende consequenties zijn. Al deze punten worden doorgenomen.
Tijdens het gesprek wordt tevens een toelichting gegeven over de fase van herbeoordeling. Wat houdt deze fase in? Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de consequenties in deze fase?
Er wordt een analyse gemaakt van de het huidige versterkingsadvies in vergelijking met de mogelijkheid om voor het traject van een herbeoordeling te kiezen.

Stap 3: opstart rapportage op basis van besproken wensen

Als de processen en huidige documenten zijn besproken volgt er de fase van rapportage. U krijgt een rapportage met daarin een uitgebreide toelichting van de besproken onderwerpen, de te nemen stappen en de mogelijkheden. Het rapport is ter ondersteuning van uw proces, waarin MARC bouwadvies optreed als onafhankelijke partij.

Stap 4: opsturen en bespreken conceptversie

De conceptversie van het rapport is gereed en wordt u opgestuurd. Dit geeft u de gelegenheid om de keuzes naast elkaar te zetten. Tevens wordt er een afspraak met u gemaakt om de rapportage te bespreken. Deze bespreking geeft ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

Stap 5: verwerken eventuele aanpassingen en opstellen definitieve versie

Op basis van het gesprek wordt de conceptversie verder uitgewerkt. Alle ingebrachte gegevens en eventuele wijzigingen worden verwerkt in een definitieve versie. Deze wordt u opgestuurd en u kunt de gemaakte keuze van dit traject doorgeven aan de Nationaal Coördinator Groningen.

error: Content is protected !!